New York xét x li và ph quyt phán quyt trc ây ca chánh án Jack Weinstein.
Thm chí, khi Monsanto mua công ty chuyên v s liu thi tit Climate Corporation vi giá khong 1 t USD, CEO ca Climate là ông David Friedberg cng vp phi s phn i t nhiu phía, k c các nhân viên trong chính công.
Trên các trang mng xã hi nh Facebook, thng hiu Monsanto thng b gn kèm vi t qu d nhm th hin s bt bình ca cng ng mng i vi công.
Ngày 15/6, b phim tài liu Chau, beyond the Lines ca Vit dorm room lesbian sex Nam ã c trình chiu ti tr s Liên hp quc (LHQ).Zumwalt., by gi mang hàm phó ô c, n m nhim chc v T lnh Hi quân M ti Vit Nam.Hình nh mt s tr em Vit Nam b hu qu cht c da cam Bên nguyên n,.Chính v th, nhng ngi làm công tác hi ang c gng làm nhiu hn na, quan tâm chm sóc, giúp nn nhân nhiu hn, không ch là nhng ngày l,.Tr n các thc phm có hàn the s chm phát trin, nh hng n gan, thn.Phán quyt này cng trích dn báo cáo ca Vin hàn lâm Hoa K (U.Các công ty cung cp cht hóa hc phát quang cây ci bit chúng có nng dioxin cao và có kh nng h nng ó xung nhng h ã không làm vy vì lý do li nhun.Phó ch tch - Tng Th ký TW Hi thm và tng quà nn nhân Nguyn Khánh Sn phng Lê Mao, Tp Vinh, Ngh.Vic Monsanto phát trin ht ging bin i gen là bình thng, nhng ép ngi nông dân phi liên tc mua ht ging qua mi mùa v là iu khin nhiu t chc và ngi tiêu dùng phn.Trong chin tranh Vit Nam, quân i M ã ri hn 19 triu gallon (khong 76 triu lít) cht dit c, hay còn gi là cht c màu da cam.Áng lo ngi, bún li c xp vào danh sách nhóm thc phm thng xuyên dùng ca ngi dân, trong khi Tinopal cng c bán tràn lan trên mng cng nh các.Vài t chc xã hi ã kêu gi ng h nn nhân cht c dioxin, ng h bên nguyên.Tòa này ã y án s thm.2, mt s t chc ca các cu chin binh M, Hàn Quc b nhim cht da cam cng ng h bên nguyên (Vit Nam).Nu s dng lâu dài, các tn d kim loi nng s tích t li trong c th rt nguy him.
Nh: Getty Images, hóa cht cm, pGS.M h tr Vit Nam dn sch cht c da cam.D kin Tòa Phúc thm s cho ý kin có m phiên x phúc thm hay không vào mùa thu 2006.Thm chí Thái t Anh Charles cng ã có bài phng vn cho rng sn phm bin i gen ang i ngc li truyn thng ca t nhiên.Ngay lp tc, ông ã cho trin khai chin dch ri hóa cht làm rng lá xung các vùng sông nc Vit Nam bo v hot ng ca Hi quân.Jack Weinstein cho rng: "n kin ca phía nguyên n không da trên bt c c s nào ca lut ni a ca mt bang, mt quc gia hay di bt c hình thc gì ca lut quc t".B n tuyên b vic d tt là do thiu acid folic, do Vit Nam các sn ph không có bà nào c cho thuc acid folic trc khi cn thai và hai tun u ca thi thai nghén, nên có th b.Chính vì th, nhiu ngi ã bt chp hu qu dùng hóa cht này trong quá trình làm bún bi nó to bóng trên b mt si bún, làm cho si bún hp.Ánh giá cao Sáng kin M - Vit, ông hy vng trong thi gian Vit Nam, oàn s thu xp thi gian tham d mt s hot ng, chia s vi các nn nhân da cam/dioxin nhân dp k nim 55 nm thm.15 Các ni khác sa sa mã ngun Hi cu chin binh Hàn Quc là nn nhân cht c da cam ã có tuyên b ng h các nn nhân dioxin Vit Nam.13 Các hot ng xã hi liên quan sa sa mã ngun Vit Nam sa sa mã ngun Hành trình cam : hành trình i b xuyên Vit ca cu chin binh M Bernie "Doc" Duff và ngi bn i Vit Nam ca ông Nguyn.
Ngày 7 tháng 4, 2005 oàn lut s i din cho các nn nhân Vit Nam np n yêu cu Tòa kháng án liên bang khu.
Bên nguyên cng cho rng, chính ph M ã t hàng cho các công ty hóa cht này vi yêu cu không gây tác hi i vi con ngi.


[L_RANDNUM-10-999]